top of page

14 JAAR VAN VERTROUWDE OPVANG

Het doel van Boelieboe is het kind centraal te stellen waarbij het zich goed voelt in de groep, zich volledig kan ontplooien en kan samen spelen met andere kindjes. Boelieboe wil een tweede warme thuis aanbieden tijdens de afwezigheid van de ouders en een klimaat creëren waarin de zorgen met de hoogste kwaliteit worden verstrekt. Boelieboe streeft maximaal naar een ideale voorbereiding voor de eerste stapjes in de kleuterklas.

 

Boelieboe heeft een vergunning van Kind en Gezin en wordt ook gecontroleerd door het Federaal Voedselagentschap (FAVV). 

Missie

Kinderdagverblijf Boelieboe biedt kwaliteitsvolle en professionele opvang voor kindjes tussen 0 en 3 jaar, van maandag t.e.m. vrijdag.

Wij creëren voor kinderen een tweede thuis, waarin geborgenheid en vertrouwen centraal staan. Kinderen worden bij ons, op hun eigen tempo en op een positieve manier, gestimuleerd tot zelfstandigheid en het ontdekken van de wereld. Wij streven ernaar dat elk kind zich goed voelt.

Iedereen is welkom bij Boelieboe. Cultuurverschillen en diversiteit zien wij als een meerwaarde: op deze manier creëren wij voor alle kinderen een representatief beeld van onze brede samenleving.

Diverse kleuterschool

Visie

Visie pedagogisch beleid

Het welbevinden van elk kind staat bij ons centraal. Wij willen dat elk kind zich goed voelt en streven hiernaar door te werken aan het vertrouwen van de kinderen, zowel in zichzelf als in de omgeving. Door met een observerende en waarderende blik naar de kinderen te kijken, willen we inspelen op de behoeftes en noden van elk individueel kind. Door te werken met een vaste dag-structuur en onze opvoedingsaanpak op elkaar af te stemmen creëren we een voorspelbaar klimaat. De baby’s volgen wij in hun eigen ritme en we reageren sensitief op wat zij ons aangeven.
Op deze manier trachten we optimale omstandigheden te creëren om te kunnen ontwikkelen.

Elk kind is bij ons uniek. Wij vertrekken vanuit de interesses van elk kind om hen te stimuleren in hun  ontwikkeling en uitdaging te bieden, gebaseerd op de eigen mogelijkheden. Door middel van verschillende speelhoeken en een grote variatie in speelgoed, waaronder ook veel echte materialen, trachten we een omgeving te creëren die voor elk kind uitnodigt tot spel. Dit is voor ons namelijk de basis van ontwikkeling en leren. Hiernaast bieden we dagelijks een activiteit aan en gaan we geregeld naar buiten. Door verschillende ontwikkelingsdomeinen aan te spreken bereiden wij de kinderen voor op de kleuterklas.

Wij streven ernaar de kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige, weerbare individuen. Zo moedigen we hen aan zelf te leren eten en naar het potje te gaan, helpen we hen hun emoties te uiten en verwoorden, maar werken we ook aan een groepsgevoel waarbij samen spelen, zelf conflicten oplossen en delen belangrijk zijn. Vanuit onze observerende en sensitieve rol zijn wij steeds aanwezig om hen daarin te ondersteunen.

Visie betrokkenheid gezinnen

Elk kind en elke ouder is welkom bij Boelieboe. Wij streven ernaar iedereen op een warme manier te onthalen. Door middel van een weldoordacht wenbeleid, werken wij reeds vanaf de start aan een goede band tussen opvang en ouders. Door onze dagelijkse, uitgebreide onthaalgesprekken met de ouders en onze persoonlijke en individuele toenadering naar de kinderen, willen wij iedereen het gevoel geven welkom te zijn.

Samen met ouders willen wij de opvoeding vormgeven. Wij streven ernaar steeds een open en wederkerig gesprek aan te gaan tijdens de onthaal- en afhaalmomenten. Op die manier willen wij werken aan een waardevolle band tussen opvang en ouders. Wij zijn van mening dat dit de ontwikkeling van de kinderen ten goede zal komen. Wij zijn steeds op zoek naar verbeterpunten en verkrijgen hierbij graag de mening van ouders. Samen kunnen we Boelieboe kwaliteitsvoller maken.

Door middel van onze gesloten Facebookgroepen en de mondelinge overdracht als belangrijkste kanaal, willen we de communicatie laagdrempelig houden en verbondenheid creëren tussen ouders onderling.

Visie buitenspelen  
 

De kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Zij gaan net zoals wij de wereld ontdekken en leren samenleven met de verschillen in het leven. Zij gaan zelf, net zoals wij, waarden en normen creëren, keuzes maken, beslissingen nemen en ontwikkelen. Door de kinderen te laten spelen in een natuurlijke omgeving bouwen zij kennis en respect op, op een speelse manier. Buiten spelen is leerzaam, gezond en stimulerend voor de ontwikkeling van het kind. Bovenop het buiten spelen is het juist de kunst om de kinderen te laten spelen op een natuurlijke wijze. Spelen met los materiaal, vuil mogen worden en structuur en textuur ontdekken. Deze elementen stimuleren de ontwikkeling en fantasie vermogen van de kinderen. Buiten spelen is leren, leren bewegen. Bewegen is gezond en stimuleert de concentratie van de kinderen.  

Spelen met houten alfabetten

Huisreglement

Wennen 

Om de start van de opvang zo soepel en aangenaam mogelijk te laten verlopen voor zowel kind, ouder als opvang raden wij het "wennen " aan, waarbij de opvang geleidelijk wordt opgebouwd. Wij voorzien een eerste wenmoment tussen 12u en 14u, waarbij de ouder de eerste +/- 30 minuten mee in de leefgroep komt. De verantwoordelijke bekijkt samen met de ouder(s) nog enkele praktische zaken, maar ook hoe het kind thuis slaapt, eet, speelt,... en hoe dat in de opvang gewoonlijk gebeurt komt aan bod. Het kind kan op dat moment al wennen aan de omgeving en de begeleidsters. Daarna oefen we meteen een afscheidsmoment, waarbij de ouder een tijdje weggaat (max. 1u30). Een tweede wenmoment vindt plaats zonder de ouder(s); het kind komt een namiddagje meespelen, -slapen, -eten. Daarna kan de opvang, zoals in het opvangplan vastgelegd, opgestart worden. 

Deze wenmomenten worden gefactureerd. 

Openingsuren en Sluitingsdagen
 

De opvangvoorzieningen zijn geopend op weekdagen van 7u tot 18u.

De opvangvoorziening kan, omwille van organisatorische redenen, beslissen om de openingsuren tijdelijk te wijzigen zodat de goede werking van de voorziening kan gegarandeerd worden.

De voorziening is gesloten :
- Op wettelijke feest- en brugdagen.

- Jaarlijks wordt bekeken of er nog extra sluitingsdagen worden toegevoegd, mogelijks is dit 

* rond Kerst en Nieuw 

* in de zomervakantie 

Alle sluitingsdagen worden vermeld op de website www.boelieboe.be, meegedeeld in het heen/weer schriftje en hangen uit aan de inkom van de voorziening.

 

Brengen en afhalen van de kinderen

De kinderen kunnen enkel worden gebracht en opgehaald tussen 7u en 10u, tussen 12u en 13u en tussen 16u en 17u55.
Er dient, om veiligheidsredenen, vooraf duidelijk te worden opgegeven welke personen toelating hebben om uw kind af te halen.
Bij onvoorziene omstandigheden dient de identiteit van de uiteindelijke afhaler duidelijk telefonisch – of via het schriftje - te worden doorgegeven. 

 

Afwezigheden

 

Bij afwezigheid van het kind dient de opvang schriftelijk verwittigd te worden. Correct gemelde afwezigheden worden geregistreerd als respijtdagen. Het jaarlijks aantal dagen respijtdagen wordt berekend a rato van het aantal dagen opvang in 1 week. Voor een voltijdse opvang van 5 dagen per week, heeft u recht op 18 respijtdagen per kalenderjaar als uw kindje een volledig jaar in de opvang blijft. Deze dagen komen bovenop de sluitingsdagen van de voorziening en dienen niet betaald te worden.

Ziekte / Medicijnen

* Ziekte

Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is.
Een uitzondering is echter een ziek kind. De voorziening dient ten allen tijde opvang te weigeren voor zieke kinderen om zo het besmettingsgevaar te beperken. Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek? Wat met medicatie ?
Hiervoor volgen wij de richtlijnen van Kind en Gezin. 

 

*Preventie

Om besmetting binnen het kinderdagverblijf te voorkomen, worden de volgende maatregelen genomen:

1. kinderen met een besmettelijke ziekte worden niet op het kinderdagverblijf toegelaten

2. kinderen die tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf ziek worden, moeten zo snel mogelijk door de ouders worden opgehaald

3. bij ziekte op de dag voorafgaand aan de opvangdag, zijn de ouders aangewezen een noodoplossing te voorzien en wordt de opvang geweigerd.


*Wijze van handelen door de verzorgsters

Indien een kind ziek wordt tijdens het verblijf worden de ouders op de hoogte gebracht en verzocht om hun kind op te (laten) halen.Indien er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, worden de ouders daarvan op de hoogte gebracht via een mededeling aan de inkom.
Bij twijfel over het ziektebeeld en/of symptomen wordt de kinderarts van Boelieboe (Dr. Depraetere uit Schoten) telefonisch geraadpleegd. Indien er tussen de ouder en de verzorgsters onenigheid dreigt over het ziektebeeld en/of symptomen en het wel of niet ophalen van het kind, wordt de kinderarts geraadpleegd voor advies.Onderstaande richtlijnen zijn aanleiding voor een verzorgster om de ouders te bellen:

- veranderd gedrag
- lichamelijke kenmerken
- driemaal diarree/overgeven
- lichaamstemperatuur vanaf 38 °C
- andere kenmerken

* Medicijnen:
Medicijnen worden alleen toegediend wanneer:
- Deze door een arts zijn voorgeschreven met vermelding van wanneer toe te dienen, wijze van toediening en duur van de behandeling.
- Het medicijn in de originele verpakking met gebruiksaanwijzing zit en nog een geldige houdbaarheidsdatum heeft.
- De gebruiksaanwijzing te controleren is.
- Het medicijn eerder thuis aan het kind gegeven is en dus geen allergische reactie ed teweegbrengt.

De medicatie wordt persoonlijk afgegeven aan de begeleiders en apart op naam bewaard.

Paracetamol (Perdolan, Junifen, Malafin, …) wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen (al dan niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding.
Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te tonen is.
Omdat het kinderdagverblijf verantwoordelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt niet automatisch paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kunnen ook bepaalde symptomen onderdrukt worden.
Om dat te voorkomen, wordt paracetamol enkel na telefonisch overleg met de ouders gegeven. Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het kind paracetamol te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten.

 

De verzorgsters zijn niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren. Mocht er zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een kind tijdens het verblijf een medische handeling verricht wordt, dan zal de verantwoordelijke per geval beslissen of aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven.Een Aerosol is NIET aanwezig in de creche. Dit dient u desgevallend zelf te voorzien.


Er wordt onmiddellijk contact opgenomen – met de perso(o)n(en) vermeld op de medische fiche – bij ziekte vastgesteld tijdens de opvang. Indien nodige zal afhaling vereist worden.
Hoewel er steeds bij de ouders wordt aangedrongen om bereikbaar te zijn, kan er eenzijdig worden besloten de opgegeven huisarts of de kinderarts – gekoppeld aan de opvangvoorziening – te raadplegen indien de voorziening alsnog niemand kan bereiken. Dit bezoek, incl kosten, wordt dan ten laste gelegd van de ouders.

Planning

Opvangdagen en –uren, verder genoemd het “opvangplan”, dienen bij inschrijving te worden doorgegeven teneinde de opvangvoorziening optimaal te kunnen regelen. Bij wijziging van het opvanglan naar minder opvangdagen per week, kan het nieuwe opvangplan pas in voege treden aan het begin van de maand en dient minstens 3 maand vooraf doorgegeven te worden. (bv op datum van 10/2 wordt een nieuw opvangplan aangevraagd, dit gaat dan pas in voege op 1/6).

Een nieuw opvangplan naar meer opvangdagen per week, is enkel mogelijk indien de opvangcapaciteit van de voorziening dit toelaat.

Verzorging
 

Hygiëne is zeer belangrijk in de opvangvoorziening.
Enkel gewassen, correct gekleed en gevoed, kan de opvang plaatsvinden.

 

Volgende zaken dienen te worden voorzien:
- Luiers
- Natte doekjes, luierzalf, eventueel andere verzorgingsproducten
- Pantoffeltjes
- koorstwerend middel (liefst geen suppo’s)
- Knuffel, fopspeen of een ander persoonlijk voorwerp waar uw kind aan gehecht is
- Drinkflesje (indien nodig)
- Neusspoelingen / verzorgingsproducten voor de oogjes (indien nodig) met medicijnverklaring
- Voldoende reservekledij (body, T-shirt, broek, sokjes)
- Schoentjes of laarsjes om buiten te spelen (voor de grotere kindjes)
Alle persoonlijke spulletjes vermelden de naam van uw kind.

Als er door onvoorziene omstandigheden kleertjes of andere materialen vanuit de voorziening worden meegegeven, vragen wij om deze binnen de maand terug binnen te brengen.

De voorziening ziet zich anders genoodzaakt deze aan te rekenen 

Maaltijden
 

De nodige gezonde voeding wordt aangeboden, aangepast aan de leeftijd. De medische fiche dient allergieën tegen bepaald voedingsstoffen te vermelden. Eventuele dieetvoeding, speciale voeding of voeding afwijkend aan het voorziene dagmenu, dient door de ouders te worden voorzien.
 

*Voor de allerkleinsten (kindjes die nog pap krijgen)
Flesvoeding dient door de ouders te worden voorzien. De juiste hoeveelheid water dient reeds in het flesje te zitten en de juiste hoeveelheid poeder moet in een doseerdoosje worden meegegeven. Aan de ouders wordt gevraagd om duidelijk de naam van het kindje op de fles en op het doseerdoosje te vermelden. Eventuele gebruiksaanwijzingen kunnen in het heen- en weer schriftje vermeld worden.

*Vanaf de kleinsten (4-6maand)
Binnen de opvangvoorziening wordt voor het middagmaal vaste voeding voorzien bestaande uit een warme, gemixte maaltijd van aardappelen, groenten, vlees of vis.
Een menu wordt meegegeven via het schriftje en hangt ook uit aan het infobord.
In de namiddag wordt er fruitpap aangeboden, bestaande uit minimum 3 verse fruitsoorten (gevarieerd fruit, afhankelijk van het seizoen).


*Voor de grotere kinderen (ongeveer vanaf 18 maanden)
Rond 9u wordt er fruit of een koekje voorzien.
Het warme middagmaal bestaat uit aardappelen, groenten, vlees of vis.
Echter wordt deze niet gemixt, maar in stukjes gesneden zodat de kauwbewegingen kunnen geoefenend worden. Een menu wordt meegegeven via het schriftje.
Als 4-uurtje is er nog een boterham met beleg/choco/confituur of ander lekkers (soep, yoghurt, pudding, fruit...).

 

 

Fiscaliteit

Na elk kalenderjaar ontvangt u voor kinderen die in de loop van het vorig kalenderjaar in de opvangvoorziening werden opgevangen, een fiscaal attest indien de voorwaarden hiervoor vervuld zijn.

 

 

Veiligheid en verantwoordelijkheid

De opvangvoorziening staat onder toezicht van Kind en Gezin en wordt daardoor ook regelmatig gecontroleerd. De ruimtes zijn kindvriendelijk ingericht en er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de normen van Kind en Gezin.
De opvangvoorziening beschikt over een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 
De opangvoorziening beschikt NIET over een verzekering die diefstal of schade dekt en kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij verloren of beschadigde voorwerpen.

 

 

Einde van de opvang

Bij stopzetting van de opvang, om eender welke reden, dient dit 3 maanden vooraf schriftelijk doorgegeven te worden. 

Bij annulatie van de opvang (dwz zonder dat er al opvang geweest is) minder dan 3 maand voor de geplande startdatum van de opvang, kan men geen aanspraak meer maken op de betaalde waarborg.

 

Bij annulatie van de opvang (dwz zonder dat er al opvang geweest is) langer dan 3 maand voor de geplande startdatum van de opvang, zal een administratieve kost aangerekend worden van 75€, het restant van de betaalde waarborg zal worden terugbetaald.

Bij herhaaldelijke niet-naleving van de regels van dit huishoudelijk reglement, kan de opvang van uw kind eenzijdig vanuit de opvangvoorziening worden stopgezet. Hier geldt ook een opzegtermijn van 3 maanden.
Bij ongepast gedrag (=wanneer de fysieke of psychische veiligheid van de medewerkers of kinderen niet langer kan gewaarborgd blijven) kan de voorziening de opvang met onmiddellijke ingang stopzetten. De opzegtermijn van 3 maanden komt hierbij te vervallen. De waarborg vervalt eveneens.


De opvangvoorziening sluit het financieel dossier maximaal 1 maand na het beëindigen van de opvang waarbij de waarborg verrekend/terugbetaald wordt. Na deze periode kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op eventuele tegoeden al dan niet op basis van gerechtvaardigde afwezigheden.
 

Communicatie

Communicatie tussen de opvangvoorziening en de ouders wordt als zeer belangrijk aanschouwd.
Medewerkers van de opvangvoorziening kunnen ten alle tijden aangesproken worden bij het brengen of afhalen van zijn/haar kind.
Ook het eerder vermelde schriftje is een belangrijke bron van communicatie.

Onze begeleiders staan steeds ter beschikking van de ouders voor vragen ivm de operationele werking van de opvang. Voor vragen over facturen van de opvangvoorziening kan u terecht op de administratieve dienst via finance@boelieboe.be .

Voor een uitgebreide beschrijving van de werking van de opvang, kunnen de ouders inzage vragen van het kwaliteitshandboek dat ter beschikking zal liggen van zodra hierover meer richtlijnen zijn van Kind en Gezin.

Voor algemene vragen over kinderopvang en opvoeding kan men eveneens terecht bij: Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Tel 02/533.12.11 
In geval van bemerkingen of klachten, ook over het IKT systeem,  kan men terecht bij de klachtendienst van Kind en Gezin: 02/533.14.14

bottom of page